KADİRİ TARİKATI EVRADI ŞERİFESİ
KADİRİ TARİKATI EVRADI ŞERİFESİ - Canibim.Com

E'ûzü billâhi'min-eş-şeytan-ir-racıym bismilllah-ir-rahman-ir-rahiym.
Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. 
Errahmânirrahîm.
Mâliki yevmiddîn. 
Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. 
Ihdinas-sirâtal müstakîm.
Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin) (Fatiha Suresi)

İnnallahe ve melâ'iketehu yusallüne a-len-nebiy yâ eyyühelleziyne âmenü sal-lü aleyhi ve sellimu teslimâ (Ahzab Suresi , 56) 

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi-hi ecmain.
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfun ve selâmun alel mürseliyn vel-hamdü lillahî rab-bil-âlemiyn (Saffat Suresi ,180/181/182)  (Burada şükür makamında iki elle yüz meshedilecektir.) 

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah. 
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ safiyyallah. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emîn-e vahyillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men zeyyenehullah. 
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men şerrefehullah. 
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men kerremehullah. 
Es-salâtü ves-selamü aleyke yâ men azzemehullah. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men allemehullah. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyıd-elmürseliyn. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekiyn. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtem-en-Nebiyyin.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rahmeten lil-âlemiyn. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefiy-al-müznibiyn. 
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resule Rabbil-âlemiyn. 

Salâvatullahi ve melâ'iketihi ve Enbiyâ'-ihi ve hamele't-i arşihi ve cemî-i halkıhî alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlîhi ve sahbihi ec-ma'iyn. 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve habibike ve Resûlik-en-Nebiyyil-ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim (Bu salavat üç kere okunacak) 

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nin-Nebiyyil-melihi sahib-il makam-il â'lâ vel-lisan-il fasih (Bu salavat üç kere okunacak) 

Allahümmec'al efdale salâvatike ebeden 
Ve enmâ berekâtike sermeden 
Ve ezkâ tahiyyatike fadlen ve adeden
Alâ eşref-îl halâ'ik-il insaniyyeti
Ve mecma-il hakayık-il iymaniyyeti 
Ve Tur-it-tecelliyat-il-ihsaniyyeti 
Ve mehbit-il esrar-ir-Rahmanîyyetî
Ve arüs-îl memleket-ir-Rabbaniyyetî
Ve vasıtati ıkd-in-Nebîyyin
Ve mukaddîmî ceyş-il mürseliyn 
Ve ka'idi rekb-il Enbiyâ-ü-mükerremiyn 
Ve efdal-il-halkİ ecma'iyn Hâmil-i livâ'il-izsil-â'lâ 
Ve mâliki ezîmmet-il mecd-il esna Şahid-i esrar-il ezel
Ve müşahid-î envâr-î sevâbık-il-üveli 
Ve terceman-ı lisan-il kıdem
Ve menbâ'il ilmi vel-hılmi vel-hikem 
Mazhak-ı sırrıl-cud-il cüz'iyyi vel-külliyyi 
Ve însan-i ayn-il vücud-il ulviyyi ves-süfliyyi 
Ruh-u cesed-il kevneyn (Bu cümle üç defa okunacak ve her defasında tüm vücut mesh edilecek) 

Ve ayn-î (Burada iki elin başparmaklarının tırnağı öpülerek gözler üzerine mesh edilecektir) hayat-îd-dâreyn 

El-mütehakkiki bi-â'lâ rüteb-il ubudiyyeti 
Vel-mütehallık-i bi-ahlak-îl makamat-ıl istifâ'iyyeti 
El-halil-il â'zam vel-habib-il ekrem. 

Seyyidinâ Muhammedin bin Abdillah bin Abdilmuttalib
Ve ala sâir-il enbîya-i vel-mürselîyn
Ve ala melâ'iketık-el mukarrebîyn 

Ve ala ibadillah-is-salîhiyn. 

Min ehl-is semavat-î ve ehl-ü ardiyne 
Küllemâ zekerek-ez-zakîrün 
Ve gafele an zikrik-el-gafilûn
Ve sellim ve radiyallahu  an  ashab-i  Resûlillah-î ecma'iyn.

Evrad-ı Şerife-i Kadiriyye'nin Türkçe Anlamı:

Rahmeti İlâhî’den kovulup taşlanmış şeytandan Allah’a (celle celaluhu) sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (celle celaluhu) adıyla.

Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi olan Allah’a (celle celaluhu) mahsustur. O ki, Rahman ve Rahîm’dir. Kıyamet gününün tek hakimidir. (Ey Rabbimiz) Ancak sana ibâdet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevkeyle, gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil...

Şüphe yok ki, Allah (celle celaluhu) da, melekleri de Nebî’ye (Allah’ın (celle celaluhu) Rasulü Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) salâtü selâm getirirler. Ey imân edenler... O’na siz de salât getirin, O’nu selametle anın.

Allah'ım.. (celle celaluhu) ! Sen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun soyuna ve kendisine uyan bütün müminlere rahmet et. Selamet ver. Kendilerini mübarek eyle. Kudret ve İzzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve berîdir. İnsanların O'na izafe ettiklerinden uzaktır. Allah’ın (celle celaluhu) resulleri peygamberlere selâm olsun. Her türlü hamdü sena, alemlerin Rabbi olan Allah’a (celle celaluhu) mahsustur.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Rasûlü.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Sevgilisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Dostu.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Nebisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Temiz kulu.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın En hayırlısı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Arş'ın Nuru.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Vahyi Emîn'i.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın tezyin ettiği.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Şerefli kıldığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Mükerrem kıldığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Büyük yarattığı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Öğrettiği.
Salât ve selâm sana olsun Ey Resullerin Efendisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Muttakîlerin İmamı.
Salât ve selâm sana olsun Ey Nebilerin sonuncusu.
Salât ve selâm sana olsun Ey alemlere Rahmet olan.
Salât ve selâm sana olsun Ey günahkârların şefaatçisi.
Salât ve selâm sana olsun Ey Âlemlerin Rabbinin Rasûlü.

Allah’ın (celle celaluhu), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlukatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü’minlere olsun. Allah'ım.. (celle celaluhu) Sen ümmî Nebîn, Rasûl’ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem), O’nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah'ım.. (celle celaluhu) Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) Nebî'ye Rahmet et.
Allah'ım (celle celaluhu). Ebedî Rahmetlerinin en faziletlisini, Sermedi bereketlerin en artanını, adet bakımından tahiyyetlerinin en temizini; insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargahı, iyilik tecellîlerinin merkezi, Rahmânî esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün Peygamberlerin ahd ve mîsâk vâsıtası, Rasûller ordusunun öncüsü, bütün şerefli peygamberlerin kumandanı, bütün mahlûkâtın en üstünü, yüce izzet sancağının taşıyıcısı, yüce kerem dizgisinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, ilk nurların müşahidi, Kur’ân’ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz'î ve küllî ni'metlerin zuhur mahalli, insanın ulvî ve süflî yanlarının gözbebeği, her iki alemin varlığının nuru, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlâkların en yücesi ile ahlâklanan, en büyük dostun, en şerefli Habîbin, Efendimiz Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem), diğer Nebilere, sana yakın olan meleklere, salih kullarına ve göklerde ve yerde olanların hepsine ihsan eyle. Seni zikredenler Seni zikrettikçe, zikirden gafil kalanlarda gafil kaldıkları müddetçe sen ihsan eyle Allah'ım (celle celaluhu).

Allah (celle celaluhu), Resûlünün (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün ashabından da razı olsun... (Amin)

 

Not: Bu Evradı hangi niyetle okursanız karşılık bulursunuz inşaAllah. ( İhlaslı olmak Kaydıyla ).

Tüm MAKALELER