İLMÜ LEDÜN SOHBETLERİ - 11
Canibim.Com

İLMÜ LEDÜN SOHBETLERİ - 11 - Canibim.Com

Hakikat bilgisi eksik olan kimseye usanmak,yorulmak gelir,ilahi feyz kesilir,zira Hakkın teveccühü abdın (dervişin) arzu ve isteğine tabidir."istidadına ve talebine bağlıdır."


Düşüncesi noksan,(yani nadan)hakikatten gafil bir kimse gönül sahibi biri ile(müşidün) bir iki sohbetinden sonra usanır,sıkıntı başlar(gabziyet),işte o zaman ilahi feyiz o kişiye kesilir,nice nimetlerden mahrum kalır.Bu makule insanlar,diğer mahluklardan farksızdır.(yani nadan gelip nadan giderler)


Cenabı Hak,insanları kötülükten,fena hareketten kusurlardan,kurtuluşa (darüsselama=Cennete)  kendine yakın olmaya ve Hakka kavuşmaya davet eder.Eğer kulda istek görürse dervişin istidadı var ise kulu sevgi ile kendine çeker…Aksi takdirde onu kendi hali ile terkeder,zira Allah (cc) Gani anil alemindir,alemi ıslah etmek üzerine vacib değildir.

 

Resul-u Ekremin’in varislerinin durumuda böyledir. İnsanda sadakat ve istek olmadıkça ilahi kudret zuhur etmez,emeline kavuşamaz.Gerçek arzu ve isteğin alameti:fütürsuzluk,usanmamak,kuvvetli azim ve yola devamdır. Devam olmadıkça nurani tecelli hasıl olmaz.(Yani şeyhin sohbetine devam etmeli,arada sırada  gelirse gözden ırak olan,gönülden de ırak olur.)

 

Kur’anda (Allahü nurussemavati velarzı) buyuruluyor. Nurun işareti zulmetin yok olmasıdır,en büyük zulmet varlıktır. İstiğrak ile zulmet savulup nurlar nuru zuhur eder ki herkeste olan tecelli payı onun aslı ve başlangıcıdır.(yani dinin yasak ettiği havvasıyet veya hurafalardan kurtulmadan İlahi nur tecelli etmez,arınacaksın temizleneceksin ki zuhurat oluşsun.)

 

Kur’an da çok zikirden murad bu istiğrak halidir.Her cihetle temiz olmak şartıyle zikir için zaman ve mekan yoktur. Otururken,ayakta,hatta yan yatarken dahi makbuldür.Edeb dairesinde Allahı anmak takva sahibi kamil insanların işidir.


Muhakkik ve mutasavvufların fena ve beka yolunda andıkları (La ilahe illallah,Hu,Hay,Hak,Kayyum,Kahhar,Vahhab,Fettah,Vahid,Ahad,Samed) dir.Yedisi fena,beşi beka isimleridir.

 

“İsmi Azam “ Allah ismidir.Bütün ilahi  isimlerin hakikatini biraraya getirmiştir. Ona “İsm-i Azam tenzili “ derler.Zira mecazi bir kelimedir,hakikatte İsm-i Azam bütün ilahi isimlerin zuhuruna sebep olan Kutbul Aktab’dır ki ona  “İsm-i Azam tekvini” derler.Hakiki isimdir.

 

Bilmezmisin ki insanı kamili aşağı görmek,Kur’annın sahifelerini yırtmaktan daha beterdir.Hakikatte her isim Allahındır.Gerçeği bilen hiçbir şeyi aşağı ve hor görmez (Şeriyata aykırı olmamak şartı ile…)Zira her şey Hakkındır,ona bağlıdır.Bu bağlılık isim vasıtası iledir.

 

Manevi neşe ve sürura kavuşanların herbiri haline razıdır.Dünya ve ahirette yükselmişlerin hali aşağıda kalanlara örtülüdür.Böyle olmasa huzursuzluk meydana gelir.Bu daHakkın vaadettiği nimetlere kavuşmağa mani olur.

 

Kur’an okumak Şeyhlerin adedidir.Dinleyenlerin kalbine heybet verir,vaaza yardımcı olur.Bazılarıda dersden evvel Kur’an ile başlar,zikir ile bitirirler.(Lailahe illallah)Kur’andır.Ramazanda,teravihdeki tesbih de Kur’andır.Zira Kur’anda tesbih emrolunmuştur.Tesbihin manasını bilince varlığı kalmaz.Bir çok zahir uleması,cehaletleri yüzünden,İslam ülkelerinde , nice ibadetlerde “sonradan konmadır “ diye tesbihatı kaldırmışlardır.(mesela Bursa Ulucamide eskiden"50 sene önceye kadar" ta Osmanlıdan beri uygulanan sabah namazından sonra hoca efendi Yasin okur ve "500 adet Tevhit çektirirdi cemaate.Bunu yarın akıllılar tümüyle kaldırdılar.Koştura koştura çorbacıya gidiyorlar.)

 

Zikir meclislerinde “ Hal ve Hale gelmek “ derler. Böyle bir şey varid olsa (cezbe) hemen kendini toparlamak,etrafa hissettirmeden gözünü açıp geçiştirmek lazımdır.Aksi halde edebi terk etmiş olursun.Çünkü hareketi İlahi değildir,nefsin oyunudur.Hak terafından olursa ne ala,nefsin zoru ile olursa vebaldir,azap getirir…Hakiki zevk bütün varlığından soyunmaktır.

 

Muhiddin Arabi : “Bu asırda vecd ve sema ehli,dillerini oyun haline ve eğlence edindiler. “ buyurur.Rasgele sema mümüne helal değildir(mesela AVM açılışı var sema gösterisi yapılıyor ne alaka çünkü foklörük oldu bu rüeller para için).Şeyhin emri olsa dahi…Mürid olursan alime mürid ol,her alime de mürid olma.Öyle bir alime mürid ol ki,onun kalbi hakiki hayat ve ilahi feyz ile canlı ola…Sohbetinden,ilminden sana faide olup ölmezliğe kavuşasın.(Yunus diyor ki ölen hayvan imiş dervişler ölmez.Hz.İnsan da ölüm yoktur bu alemden hakiki aleme intikal vardır o kadar.)Mecazi aşk ile uğraşanların sohbetinin dinlenmesini,Ehlullah kerahat yani iğrenç addeder.Bunlar: (Ma ehlilgayrullah)  yani ehli olmayanlar taifesindendir.

 

Ehlullahın sözleri ise böyle değildir.Nazım olsun,onların istekleri Hakkı zikir ve hakikate işarettir.Mecaz ile konuşmaları,o büyük sırrı (edeben) örtmek içindir.Bu gibilerini dinlemek helaldir.. Allah (cc) bizlerin yolunu hakiki Allah dostlarına ulaştırsın.Şeriatsız tarikat oldu ilhad.Yani  mürtet olur.

 

Bu mübarek Ramazan ayının bütün müslümanlara hayır ve feyiz getirmesini Cenab-ı Mevladan niyaz ederim.

-

Tüm MAKALELER