PEYGAMBERİMİZİN YARADILIŞI-1
Canibim.Com

PEYGAMBERİMİZİN YARADILIŞI-1 - Canibim.Com

                                   HZ. MUHAMMED (SAV) 'İN YARADILIŞI-1

 

 

“ELHAMDULİLLAHİL A’LEMİL ALİYYİ HALAKAL İNSANE LEHU VE LEHÜL ÂLEM”

(Yüce ve ilim olan Allaha hamdolsun ki alemi yarattı.Alem onundur.)

Ey İlahi sırları öğrenmek isteyen sen şöyle bil ki , Hak Teala hazretleri Peygamberlerin binasına O’nunla Muhammed (as) ile başladı. Sonunu onunla bitirdi.Ve Kitab-ı Mecidi onun üstüne indirdi.

 

Bütün hükümleri bu Kur’anı Âzimüşşan’da bildirdi. Onun sıfatlarını Tevrat’ta, Zebur’da,İncil’de, ve Fürkan’da beyan buyurdu. O’nu Livaül Hamdile kamil etti.Böylece Nur-ı Kevneyn= Dünya ve Ahiret nuru ve Resul-i Sakaleyn= Beşerin ve Cinlerin Resulü oldu ve Kaabe Kavseyn (Hz.Muhammede gelen Cabrail (as) ın gökte birbirine yaklaşmasını Kaabe Kavseyn (iki yay ucu) mesafesi olarak bildiren ayeti şerifteki iki kelimedir.(necm.9) sırrını bilip Alemlerin Sultanı oldu.

 

Tahiyyat,selam ve dualar onun müttaki (günahtan sakınan) ve ebrar (fazilet sahibi olan) Ali (ehlibeyti) ve hayrı ve iyiliği çok  ve her şeyin hakikatı kendilerine açık ve belli olan sahabesi üzerine olsun.

 

Allahü Teala şöyle buyuruyor:

“ELİF,LAM MİM. ALLAHÜ LÂ İLÂHE İLLAHE İLLA HÜVEL HAYYUL KAYYUM.NEZZELE ALEHKEL KİTABE BİLHAKKI MUSADDIKAN LIMÂ BEYNE YEDEYHİ VE ENZELET TEVRÂTE VEL İNCİL.MİN KABLÜ HÜDEN LİNNASİ VE ENZELEL FURKANE İNNELLEZİNE KEFERU  BİÂYÂTILLAHI LEHUM AZABUN ŞEDİDÜN VALLAHÜ AZİZUN ZUNTİKAM.” (Ali İmran.15)

 

(Elif,Lâm,mim.Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Ezeli ve ebedi dir,varlıklar O’nunla durur.Sana Kitabı hak ile ve önce inen kitapları tastik etmek ,doğrulamak üzere  O gönderdi. İnsanları doğru yola iletmek için Tevratı da ,İncili de, daha önceden gönderdi. Fukanıda indirdi .Allah’ın ayetlerini tanımayanlar, inkar edenler için şittetli azab vardır.Allah azizdir ve intikam sahibidir.)

 

LEVLÂKE  LEVLÂKE LEMÂ HALEKTÜL EFLÂK. (Eğer sen olmasaydın ben Eflaki yaratmazdım)

 

Hz.Abbas oğlu Abdullah ra. Der ki” Peygamberimiz sav. Şöyle buyurdu:

Hak Teala ilk önce benim nurumu yarattı. “Enâ minellahi vel mümünine minni” (Ben Allahtanım ve Müminler de bendedir.) diye buyuruyor.

 

Cenab-ı Hakk’ın bütün varlıkları Hz. Muhammed (sav) den yarattığına , ve onun bütün yaratıklardan daha üstün olduğu  hakkında Resul-ü Ekrem (sav) bunlar gibi nice deliller beyan etmiştir.

 

Kutbül Muhakkıkin Hz. Ali (Kerrammallahu Vechehu) der ki :

 

Hak Celle ve Ala Hezretleri Arş’ı , Kürsi’yi , Cenneti ve Cehennemi,Yerleri ve Gökleri yaratmazdan önce Peygamberimiz (sav) Hz.lerinin nurunu yarattı. O’nun mübarek ruhunuda Adem (as) dan üç yüz yirmi dört bin yıl önce yarattı. Ondan sonra Hak Teala on iki perde yarattı. Biri KUDRET, biri AZAMET, biri MİNNET, biri RAHMET, biri SAADET, biri KERAMET, biri MENZİLET, biri HİDAYET , biri NUBUVVET , biri RİF’AT , biri HEYBET, biri ve on ikincisi de ŞEFAAT perdesidir.

 

Ondan sonra Resulullah Sallallahü Teala Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin nuru on iki bin yıl KUDRET perdesinde durdu.

 

Sonra on bir bin yıl AZAMET perdesinde durdu. On bin yıl  MİNNET,  dokuz bin yıl RAHMET, sekiz bin yıl  SAADET perdesinde, yedi bin yıl HİDAYET perdesinde durdu. Sonra altı bin yıl MEZİLET, beş bin yıl HİDAYET, dört bin yıl NÜBÜVVET, üç bin yıl RİF’AT , iki bin yıl HEYBET , bin yıl da ARŞ’ta  durdu.

 

Daha sonra Hak Teala Hazretleri onu Adem (as) ın  sulbüne (omurgasına) götürdü. Ondan İdris (as) a, ondan NUH (as) a geldi. Ta Abdül Muttalip oğlu Abdullah’a gelince en sonunda Hz. MUHAMMED MEKKEDE doğdu. Şahadet aleminde (dünyada) göründü.

 

Not: PEYGAMBERİ (SAV) sanki yoldan geçerken peygamberlik verilmiş gibi anlatan,şefaatı inkar eden,onu fazla abartmayın diyen zavallı sefihlere ithaf olunur.

 

Selam ve dua ile…

Tüm MAKALELER